Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe CIS RENATA SZCZEPANIAK (nazwa Administratora)

z siedzibą w: ul. Sikorskiego 134/7, 66- 400 Gorzów Wlkp. biuro obsł.klienta: Sikorskiego 134/7 w Gorzowie Wlkp., (adres Administratora)

2) kontakt z Administratorem Danych – Renata Szczepaniak: biuro@gateco.pl, tel. 668822889

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: kontaktu marketingowego i przedstawienie oferty

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) ,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat  ,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody po przesłaniu pisemnej informacji na adres: biuro@gateco.pl

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem otrzymania oferty/ złożenia zamówienia/ zawarcia umowy

dobrowolne*)

, ich niepodanie może skutkować: brakiem kontaktu mailowego,  nieotrzymaniem oferty/ nieprzyjęciem zamówienia/ niezawarciem umowy.